توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت آزمون هوش وکسلر 4 در ۲۳ اسلاید

 

فهرست مطالب:
تعریف هوش
نظریه های هوش
سوابق تاریخی تدوین آزمون
معرفی آزمون وکسلر 2
اطلاعات عمومی (ذخیره)
شباهت ها(اصلی)
لغات (اصلی)
محاسبه (ذخیره)
درک و فهم (اصلی)
فراخنای ارقام (اصلی)
مقیاس های عملی
تکمیل تصاویر (ذخیره)
تنظیم تصاویر (حذف)
طراحی مکعب (اصلی)
الحاق قطعات (حذف)
رمزگردانی(اصلی)
مازها (حذف)
تغییرات در وکسلر کودکان 4 نسبت به وکسلر 2
چند سوال
معانی هوشبهر کلی
شیوه تفسیر