توضیحات کامل :

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 50

 

nمیتوان انگیزش را در قالب و بر حسب رفتار عملی تعریف کرد کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری مینمایند ولی این تعریف حالت نسبی دارد ونمیتواند مطلب زیادی را در این باره بگوید

n nتعریف جامعتر:انگیزش تمایل به انجام کار است ودر گرو توانایی فرد تا بدانوسیله نوعی نیاز تامین گردد.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف انگیزش

فرایند اصلی انگیزش

نظریه های انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها

سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه های X وY

مفروضات تئوری X

مفروضات تئوری Y

تئوری بهداشت انگیزش

مقایسه عوامل انگیزشی-بهداشتی

انتقادهای وارد بر تئوری بهداشت انگیزش

تئوریهای نوین انگیزش

تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه

نظریه تعیین هدف

تئوری تقویت رفتار

نظریه برابری

نظریه انتظار

الگوی ساده انتظار

مدیریت مبتنی بر هدف

تفکیک هدفها

هدفگذاری

مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف

مدیریت مبتنی بر هدف در عمل

نظر ادوین لاک (نظریه مبتنی بر هدف)

تعدیل رفتار

پنج مرحله روش تعدیل رفتار

رابطه تعدیل رفتار وتئوری تقویت رفتار

تعدیل رفتاردرعمل

مقررات همنر در روش تعدیل رفتار

هدف از مشارکت دادن کارکنان چیست

تئوریهای انگیزشی و برنامه مشارکت کارکنان

تئوری انتظار و پرداخت دستمزد متغیر

پرداخت بر اساس مهارت و تئوری های انگیزش

پرداخت براساس مهارت در عمل

منابع