توضیحات کامل :

بزرگنمایی دربها و پنجره ها بهمراه جداول ثبت شده

تصویر نمونه