توضیحات کامل :

ترجمه مقاله فونداسیون درختهای حمله


رشته فنی مهندسی-کامپیوتر-فناوری اطلاعات

 

Foundations of Attack Trees  (2006)

 

- توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 18 صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- چکیده ترجمه فارسی:

درختان حمله در عمل بکار گرفته شده اند زیرا مشخص شده که ابزاری مفید در تحلیل تهدیدها می بانشد. با وجود , یا بخاطر سادگی ظاهری آنها , معناشناسی (سمانتیک) غیر مبهم آنها هنوز فراهم نشده است. در این مقاله استدلال می کنیم که وجود چنین تفسیر رسمی برای فهم دقیق نحوه دستکاری این درختان در زمان ساخت و تحلیل لازم است. معناشناسی نشانه ای را ارائه خواهیم داد که بر اساس نگاشت دسته های حمله کار می کند و از ساختار درخت حمله جدا می باشد , تبدیلات بین درخت حمله را مطالعه خواهیم کرد , و نسبت دهی و پیوند درختان حمله را نیز مرور می کنیم.

کلیدواژگان: درختان حمله , سمانتیک (معناشناسی) , تحلیل تهدید