توضیحات کامل :

پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (خانه ابریشمی)


فهرست

خانه ابریشمی

ویژگی های بنا

شرایط اقلیمی

موقعیت جغرافیایی بنا

تاریخچه بنا

شناخت کالبدی بنا

شناخت فضاها

شناخت کمی و کیفی فضا

شناخت کیفیات بصری

آنالیز سطحی و حجمی