توضیحات کامل :

متغیرهای پیشینه تحقیق: مشکلات کاری کارکنان، درگیری شغلی کارکنان بانک


توضیحات: 6 پیشینه تحقیق داخلی و 5 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 6 صفحه

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

پیشینه تحقیق::

مطالعات داخلی

عسگری و پورتراب (1387) رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز را مورد مطالعه قرار دادند. نمونه این تحقیق 200 نفر از کارمندان مرد بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. و نتایج رگرسیون نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه چندگانه وجود دارد و کیفیت زندگی کاری بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی می باشد.