توضیحات کامل :

متغیرهای پیشینه تحقیق: عوامل موثر بر وفاداری مشتریان (بانک)


توضیحات: 6 پیشینه تحقیق داخلی و 3 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 12 صفحه میباشد

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمتی از محتوای متن::

مطالعات داخلی

عبدلی و فریدون فر (1388) عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانكداری را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با توجه به اهمیت مشتریان در صنعت بانكداری به بررسی مفهوم وفاداری مشتریان بانك تجارت از طریق بررسی تاثیرات متغیرهای تصویرذهنی، كیفیت خدمات و رضایتمندی پرداخته است. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان بانك تجارت واقع در شهر تهران بوده است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون پارامتریك و ناپارمتریك صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق حاكی از تاثیر مستقیم تصویر ذهنی بر میزان رضایتمندی و كیفیت خدمات بوده است، كیفیت خدمات برمیزان رضایت مشتریان تاثیر مستقیم داشته و از طرف دیگر كیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مشتریان بر وفاداری آنها تاثیر معنی داری داشته است.