توضیحات کامل :

رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری دارای 100صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش


فهرست مطالب                                        صفحه

چکیده                                                

فصل اول:کلیات تحقیق                                 

1-1- مقدمه                                            2

1-2-بیان مسئله                                       3

1-3-اهمیت موضوع                                      4

1-4-پرسش ها                                          4

1-5-فرضیه ها                                         5

1-6-متغیرها                                          5

1-6-1-متغیرهای مستقل                                  5

1-6-2-متغیروابسته                                     5

1-6-3-متغیرهای کنترلی                                 6

1-7-جامعه آماری و نمونه                              6

1-8-روش تحقیق                                        7

1-9-آزمون فرضیه ها و مدل های آنها                    7

1-10-تعریف واژه های کلیدی                             9   

1-11-چارچوب کلی                                       10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق                   

2-1- مقدمه                                           12

2-2-1-ترکیب هیئت مدیره                                12  

2-2-2-اعضاء موظف                                      13

2-2-3-دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل                    13

2-2-4-اندازه هیئت مدیره.                              13  

2-2-5-محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره                  13

2-2-6-ساختار مالکیت                                   14

2-2-7-ترکیب سهامداران                                 15

2-2-8-تمرکز مالکیت                                    16

2-2-9-محافظه کاری وساختار مالکیت                      16

2-2-10-مفید بودن اطلاعات مالی                          17  

2-2-11-تعاریف محافظه کاری                             19

2-2-12-انواع محافظه کاری                              20  

2-2-13-محافظه کاری نامشروط                            20

2-2-14-محافظه کاری مشروط                              20

2-2-15-دیدگاه های محافظه کاری                         21

2-2-16-دیدگاه قراردادی                                21

2-2-17-دیدگاه دعاوی قضایی                             22

2-2-18-دیدگاه مالیاتی                                 23

2-2-19-دیدگاه قانون گذاری.                            23

2-2-20-انتقاد از محافظه کاری                          23

2-2-21-دفاع از محافظه کاری                            25

2-2-22-معیار اندازه گیری محافظه کاری                  26

2-2-23-حاکمیت شرکتی                                   27  

2-2-24-حاکمیت شرکتی و محافظه کاری                     28

2-3- پیشینه تحقیقات                                  29

2-3-1-تحقیقات داخلی                                   29

2-3-2-تحقیقات خارجی                                   31

2-4-خلاصه فصل                                         33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق                             

3-1- مقدمه                                           36

3-2-سؤالات تحقیق                                      36

3-3- فرضیه‌های تحقیق                                  36

3-4- متغیرها،داده‌هاو نحوه اندازه‌گیری و جمع‌آوریآن‌ها   37

3-4-1- متغیرهای مستقل                                38

3-4-2- متغیر وابسته                                  38

3-4-3- متغیرهای کنترلی                               39

3-5- روش تحقیق                                       39

3-6-تعریف جامعه آماری و نمونه آماری                  39

3-7- قلمرو تحقیق                                     41

3-8- روش آزمون فرضیه‌ها                               41

3-8-1- آمار توصیفی                                   41

3-8-2- رگرسیون چندمتغیره                             42

3-8-3-آزمون برقراری پیش شرط‌های مدل رگرسیون           42

3-8-4- آزمون فرضیه‌ها                                 42

3-9- خلاصه                                            44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها   

4-1- مقدمه                                           46

4-2- آمار توصیفی                                     46

4-3-تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها                      52

4-4- نتایج                                           74

4-5- خلاصه                                            74

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادها                    

5-1- مقدمه                                           76  

5-2- خلاصه تحقیق                                      76

5-3- یافته‌های تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج تحقیقات پیشین  76

5-4- محدودیت‌ها                                       83

5-5- پیشنهادات کاربردی                               84

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی                    84

منابع و ماخذ                                         85

منابع فارسی                                          85

منابع لاتین                                           86

پیوستها

چکیده  به  زیان انگلیسی                                 

 ==============================================

فهرست  جداول                                       صفحه

جدول 3-1- داده‌ها، نماد، شیوه محاسبه و مأخذ داده‌های متغیرهای مستقل  37

جدول 2-3- لیست شرکت‌های نمونه                         40

جدول 4-1-توصیف متغیرهای تحقیق                        46

جدول 4-2- لیست شرکت‌های حذف شده بابت داده‌های پرت      51

جدول 4-3- ضرایب همبستگی پیرسون (بالا) و اسپیرمن (پایین) متغیرهای مستقل     52

جدول 4-4–آزمون معنی داری رگرسیون                      53

جدول 4-5 نتایج ضرایب همبستگی، ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد   53

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 53

جدول 4-7–آزمون معنی داری رگرسیون                      56

جدول 4-8 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  56

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 57

جدول 4-10–آزمون معنی داری رگرسیون                     59

جدول 4-11 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  59

جدول 4-12 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     60

جدول 4-13–آزمون معنی داری رگرسیون                     62

جدول 4-14 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  62

جدول 4-15 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     63

جدول 4-16–آزمون معنی داری رگرسیون                     65

جدول 4-17 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  66

جدول 4-18 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     66

جدول 4-19–آزمون معنی داری رگرسیون                     68

جدول 4-20 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  68

جدول 4-21 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 69

جدول 4-22–آزمون معنی داری رگرسیون                     71

جدول 4-23 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  71

جدول 4-24 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     72

جدول 4-25-نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق                  74

جدول 5-1- نتایج آزمون فرضیه اول                      76

جدول 5-2- نتایج آزمون فرضیه دوم                      77

جدول 5-3- نتایج آزمون فرضیه سوم                      78

جدول 5-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم                    79

جدول 5-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم                     80  

جدول 5-6- نتایج آزمون فرضیه ششم                      80

جدول 5-7- نتایج آزمون فرضیه هفتم                     81

جدول 5-8- فرضیه‌های اصلی و نتایج فرضیه‌ها              82

جدول 5-9- آزمون معنی داری ضرایب و نتایج نهایی فرضیه‌ها 83

 

چکیده

در این تحقیق رابطه بین ترکیب هیئت مدیره،ساختارمالکیت و محافظه کاری حسابداری، مورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون تاثیرگذاری متغیرهای مستقل ترکیب هیئت مدیره(نسبت مدیران موظف به کل هیئت مدیره،دوگانگی نقش مدیر عامل،اندازه هیئت مدیره)و ساختار مالکیت(تمرکز مالکیت،مالکیت مدیران) بر متغیر وابسته(محافظه کاری حسابداری) از مدل باسو(1997)ومدل تعدیل شده باسو،رویچوداری و واتس(2006)استفاده شده است و متغیرهای کنترلی(نسبت ارزش بازار تاسال به ارزش دفتری،اهرم مالی،اندازه شرکت) در مدل آزمون مورد استفاده قرار گرفتند.

قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386تا1391می باشد.نمونه آماری این تحقیق81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه،آزمونt ،Fو دوربین واتسون استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی:ترکیب هیئت مدیره،ساختار مالکیت،تمرکزمالکیت