توضیحات کامل :

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت درآمدی بر مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه وعمران(جامع)،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
برنامه‌ریزی شهری:
یافتن چگونگی رشد شهر در آینده و هدایت آن به سوی توسعه‌ی بهینه یا توسعه‌ی پایدار.
توسعه: 
شكل‌گیری و گسترش فیزیكی؛
تحول و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی شهر.
توسعه شهری: 
گسترش نهادهای اجتماعی – اقتصادی شهر برای آزاد نمودن انرژی و استعدادهای بالقوه و نهانی شهروندان و شهر و رشد كالبدی شهر در این راستا.
نقش عوامل اقتصادی:
زمینه‌ساز اصلی ظهور و توسعه‌ی واحدهای جمعیتی.
هدف از انجام مطالعات اقتصادی در برنامه‌ریزی برای توسعه و رشد شهر:
شناخت ساخت و توان های كنونی و بالقوه اقتصاد شهر؛
بررسی چگونگی تأثیر این ساخت بر شكل‌گیری كالبدی شهر در گذشته و حال؛
آینده‌نگری وضعیت اقتصادی و اجتماعی؛
تعیین نحوه اثرگذاری‌ها و دگرگونی‌های اقتصادی بر شكل‌گیری و توسعه‌ی فیزیكی شهر.
نیازها:
روش‌های تحلیلی و محاسباتی و یا ساخت مدل‌های اقتصاد شهری.
ویژگی‌های یک روش تحلیل و یا مدل اقتصادی مطلوب: 
کمک به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در جهت شناخت عوامل تعیین كننده‌‌ی مكان‌یابی انسان‌ها و فعالیت‌ها در پهنه‌ی شهر؛
تحلیل علل رشد یا زوال شهر؛
پیش‌بینی كاربری آتی شهر را در نقاط مختلف شهر.
فهرست مطالب:
مقدمه
اوضاع كلی اقتصادی شهر
جایگاه اقتصادی شهر در بخش كلان و خرد
میزان و نوع تولید در هریك از بخشهای اقتصادی (صنعت ، كشاورزی و خدمات) 
بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه و بالفعل اقتصادی در هریك از بخشهای اقتصادی (صنعت ، كشاورزی و خدمات)
تعیین نقش و كاركرد شهر (روش بوژو گارنیه)
روش ضریب مکانی
جمعیت فعال، اشتغال و بیكاری در بخش‌های مختلف اقتصادی
جمعیت فعال، شاغل و بیكار به تفكیك زن و مرد
بار اقتصادی و نرخ فعالیت‌های عمومی
گروه‌های عمده‌ی فعالیت
ارزش زمین و ساختمان‌های مسكونی و غیرمسكونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر و عوامل مؤثر در این تغییرات
لزوم بررسی ارزش زمین وساختمان‌های مسكونی و غیر مسكونی و تغییرات آنها
برآورد حجم تقاضا و عرضة زمین
برآورد شكاف عرضه و تقاضا 
تصریح مدل قیمت هدانیك زمین 
این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

پاورپوینت درآمدی بر مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه وعمران(جامع)

فایل پاورپوینت درآمدی بر مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه وعمران(جامع)،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:

برنامه‌ریزی شهری:

یافتن چگونگی رشد شهر در آینده و هدایت آن به سوی توسعه‌ی بهینه یا توسعه‌ی پایدار.

توسعه: 

شكل‌گیری و گسترش فیزیكی؛

تحول و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی شهر.

توسعه شهری: 

گسترش نهادهای اجتماعی – اقتصادی شهر برای آزاد نمودن انرژی و استعدادهای بالقوه و نهانی شهروندان و شهر و رشد كالبدی شهر در این راستا.

نقش عوامل اقتصادی:

زمینه‌ساز اصلی ظهور و توسعه‌ی واحدهای جمعیتی.

هدف از انجام مطالعات اقتصادی در برنامه‌ریزی برای توسعه و رشد شهر:

شناخت ساخت و توان های كنونی و بالقوه اقتصاد شهر؛

بررسی چگونگی تأثیر این ساخت بر شكل‌گیری كالبدی شهر در گذشته و حال؛

آینده‌نگری وضعیت اقتصادی و اجتماعی؛

تعیین نحوه اثرگذاری‌ها و دگرگونی‌های اقتصادی بر شكل‌گیری و توسعه‌ی فیزیكی شهر.

 

نیازها:

روش‌های تحلیلی و محاسباتی و یا ساخت مدل‌های اقتصاد شهری.

 

ویژگی‌های یک روش تحلیل و یا مدل اقتصادی مطلوب: 

کمک به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در جهت شناخت عوامل تعیین كننده‌‌ی مكان‌یابی انسان‌ها و فعالیت‌ها در پهنه‌ی شهر؛

تحلیل علل رشد یا زوال شهر؛

پیش‌بینی كاربری آتی شهر را در نقاط مختلف شهر.

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه

اوضاع كلی اقتصادی شهر

جایگاه اقتصادی شهر در بخش كلان و خرد

میزان و نوع تولید در هریك از بخشهای اقتصادی (صنعت ، كشاورزی و خدمات) 

بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه و بالفعل اقتصادی در هریك از بخشهای اقتصادی (صنعت ، كشاورزی و خدمات)

تعیین نقش و كاركرد شهر (روش بوژو گارنیه)

روش ضریب مکانی

جمعیت فعال، اشتغال و بیكاری در بخش‌های مختلف اقتصادی

جمعیت فعال، شاغل و بیكار به تفكیك زن و مرد

بار اقتصادی و نرخ فعالیت‌های عمومی

گروه‌های عمده‌ی فعالیت

ارزش زمین و ساختمان‌های مسكونی و غیرمسكونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر و عوامل مؤثر در این تغییرات

لزوم بررسی ارزش زمین وساختمان‌های مسكونی و غیر مسكونی و تغییرات آنها

برآورد حجم تقاضا و عرضة زمین

برآورد شكاف عرضه و تقاضا 

تصریح مدل قیمت هدانیك زمین 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)