توضیحات کامل :

پاورپوینت دوره كاردانی مكانیك- ماشین آلات

سر فصلها:

مروری بر مفهوم درجه آزادی، سینماتیك و فیزیك حركات نسبی؛ انواع حركت( انتقالی- دورانی-مارپیچی-كروی-تناوبی و...)

تعریف ماشینها و مكانیزمها؛ انواع مكانیزمها

اجزاء تشكیل دهنده مكانیزمها، تجهیزات جانبی مكانیزمها

دیاگرامهای سینماتیكی؛ سینماتیك معكوس(برگردان)

درجه آزادی و رابطه سازی مكانیزمها

مكانیزمهای میله ای و انواع آنها

روش ترسیمی

مكانیسم های خاص (جابجایی ؛رفت و برگشتی و...)


مراجع

مطالب كلاسی

سینماتیك و دینامیك ماشینها؛ جرج اچ. مارتین؛ ترجمه دكتر محمد اسماعیل پازوكی

Machines & Mechanisms; David H. Myszka

طراحی مكانیزمها برای طراحان و ماشین سازان؛

مترجم: مهندس اكبر شیرخورشیدیان


درجه آزادی

žراستاهای مستقل حركتی جسم را درجه آزادی گویند. اجسام با درجه آزادی صفر را سازه؛ با درجه آزادی منفی نامعین یا محدود حركتی؛ و بادرجه آزادی 1 را مكانیزم گویند.


سینماتیك

سینماتیك ماشینها عبارت است از مطالعه و تجزیه و تحلیلی كه راجع به حركت نسبی اجزای ماشینها می باشد. در این تجزیه و تحلیل تغییر مكان، سرعت و شتاب مد نظر قرار خواهد گرفت.

حركت یك جسم صلب را می توان برحسب یك و یا چند نقطه از آن مشخص نمود.حركت یك جسم نسبت به جسم دیگری كه ساكن است را حركت مطلق نامند.بنابراین حركت نقطه یك حركت مطلق است.

اگر دو جسم دارای حركات مطلق مختلف باشند در اینصورت می توان حركت آنها را نسبت بهم سنجید.


انواع حركت

حركت دو بعدی:

انتقالی:تمام خطوط در وضعیت های مختلف موازی یكدیگرند.

مستقیم الخط:حركت در امتداد خطی مستقیم

منحنی الخط:حركت در امتداد منحنی

دورانی:فاصله تمام نقاط نسبت به خطی عمود برصفحه حركت (محور دوران) ثابت است.

تركیب انتقالی و دورانی


•حركت سه بعدی:

حركت مارپیچی:نقطه ای در فاصله ثابت از محوری دوران و همزمان در امتداد آن محور نیز حركت نماید.

حركت كروی:نقطه ضمن حركت در فضای سه بعدی فاصله اش نسبت به یك نقطه ثابت(مركز) تغییر نمی كند.

حركت تناوبی؛ دوره تناوب؛ فاز؛ فركانس


žروشهای انتقال حركت žاعضای محرك، متحرك و رابطها (صلب و غیر صلب= انعطاف پذیر) žتماس مستقیم؛ محرك=بادامك، متحرك=پیرو