توضیحات کامل :

روش تحقیق مشاوران در آموزشگاه

فهرست مطالب  

-      عنوان

-      سپاسگزاری

-      فصل اول- مبادی تحقیق Introduction

-      مقدمه  

1-                        موضوع تحقیق و تبیین أن

2-                        تعریف مسئله مورد پژوهش

3-                        هدف تحقیق

4-                        ضرورت تحقیق

5-                        محدودیتها و مشکلات تحقیق

6-                        واژه ها واصطلاحات تحقیق

 

فصل دوم- سابقه تحقیق Research –literature

الف- سابقه نظری تحقیق

ب- تعریف راهنمایی

2- انواع راهنمایی

3- راهنمایی تحصیلی

4- راهنمایی  شغلی

5- راهنمایی شخصی

6- راهنمایی فردی

7- راهنمایی گروهی

8- تفاوت راهنمایی و مشاوره

9- پرونده تحصیلی – تربیتی

10- مشاوره متخصصان راهنمایی

11- مشاور موفق

12-  وظایف مشاور

13- سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان

14-  سابقه راهنمای ایران

الف- تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی

پ- برنامه راهنمایی قبل از انقلاب

ج- برنامه راهنمایی بعد از انقلاب

ب- سابقه علمی تحقیق

1- سابقه علمی تحقیق در جهان

 

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق

د- روش تحقیق

1- تعریف روش تحقیق

2- انواع روش تحقیق

3- روش این تحقیق

 

-      فصل سوم روش تحقیق Research Method

الف- فرضیات

ب- تعریف فرضیه

2- انواع فرضیه

3- فرضیات این تحقیق

ب-  جامعه آمار و نمونه گیری

1- تعریف جامعه آماری

2- جامعه آماری این تحقیق

3- تعریف نمونه گیری

4- انواع نمونه گیری

5- نمونه گیری در این تحقیق

ج- جمع آوری اطلاعات

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات

3- روش جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق

د- روش تحقیق

1- تعریف روش تحقیق

2- انواع روش تحقیق

3- روش این تحقیق

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  Resarch Analysis  

تجزیه و تحلیل سئوالات 1تا 26 تستی پرسشنامه

2- تجزیه و تحلیل سئوالات تشریحی پرسشنامه

 

فصل پنجم: نتیجه گیری  Conclusion

1-نتیجه این تحقیق

2-پیشنهادات و نظرات اصلاحی

3-خلاصه تحقیق

4-فهرست منابع

5-پیوست نمونه پرسشنامه