توضیحات کامل :

پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده در 43 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxفرایند پرستاری در خانواده

فرایند پرستاری در خانواده یک روش سازمان یافته و پویا در جهت حفظ، تامین و بازگرداندن سلامت افراد، گروهها و جامعه می باشد. فرایند پرستاری در خانواده وابسته به سازگاری موفقیت آمیز خانواده جهت شناخت نیازهای مراقبتی و حل مشکلات می باشد و بر پایه فرایند پایه پرستاری ، پرستاری خانواده و تئوری خانواده می باشد.


نکته : مددجویان، در پرستاری بهداشت جامعه، شامل فرد خانواده و اجتماع
می باشندو خانواده واحد اصلی خدمات می باشد. فرایند پرستاری نیز متمرکز بر خانواده است، گیرنده خدمات هم فرد و هم جامعه جامعه می باشد و خدمات بصورت خانواده محور ارائه می گردد.

فرایند پرستاری خانواده شامل پی گیری مراحل بخصوص در خانواده به عنوان یک گروه می باشد که شامل مراحل زیر می باشد که شامل مراحل زیر می باشد.

1- بررسی Assessmen

2- تشخیص پرستاری Nursing Diagnosis

3- برنامه ریزی Planining

4- ارزشیابی Evaluation


مرحله بررسی

اولین قدم در فرآیند پرستاری، مرحله بررسی می باشد که فرآیند جمع آوری داده ها بوده و یکی از گامهای حیاتی است زیرا مستقیماً به حل مشکل می انجامد، به همین دلیل جمع آوری اطلاعات دقیق و معتبر بسیار کمک کننده است. جمع آوری اطلاعات دقیق و معتبر بسیار کمک کننده است. جمع آوری اطلاعات به روش سازمان یافته و با استفاده از یک ابزار استاندارد انجام می شود سپس اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشکل شناخته شود. هدف از بررسی، شناخت مشکلات و توانایی های خانواده می باشد. تا بتوان خانواده را به خودکفایی بهداشتی رساند

منابع جمع آوری اطلاعات در خانواده عبارتند از؛ مصاحبه های ثبت شده، مشاهده اعضای خانواده و اشیاء و لوازم موجود در خانه، ارزیابی شخصی با توجه به پاسخهای افراد و اعضای خانواده، اطلاعات نوشته شده و منابع ارجاع دهنده و سایر اعضای گروه بهداشتی، استفاده از روشهای چندگانه اطلاعات موجب می شود که احتمال بررسی و شناخت صحیح خانواده در حد امکان افزایش یابد.


ویژگیهای مرحله بررسی

ایجاد ارتباط مطمئن، باز و صادقانه با اعضا و اهمیت دادن به احساسات، عقاید و ارزشها و باورهای خانواده.

برقراری تعامل مداوم با خانواده

مشاهده دقیق و هدفدار پرستار بهداشت جامعه

تکمیل بررسی و شناخت، طی تماس چهره به چهره با هر یک از اعضاء

درک فعالیت های وظیفه ای (چه کسی، چه کاری را انجام می دهد و درک احساس اعضاء از آنچه که انجام می دهند).


توانائیهای خانواده

1) قدرت فراهم کردن نیازهای جسمی، روانی و عاطفی خانواده.

2) قدرت برقراری ارتباط با یکدیگر.

3) قدرت خانواده در احترام گذاردن به نظرات و تصمیم در مورد تربیت فرزندان.

4) قدرت فراهم کردن حمایت، منیت و تشویق.

5) قدرت توسعه رشد در خانواده.

6) قدرت رشد همگام با کودکان.