توضیحات کامل :

انگلیسی درخواب 1

 

آموزش انگلیسی درخواب به صورت فایلهای صوتی ایمپتری می باشد که شامل سه قسمت می باشد که باتوجه به حجم فایلها  این قسمت اولش می باشد.