توضیحات کامل :

رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

 

با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این این فشارها توسط کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد و این کارکنان هستند که باید خود را برای مواجه با مسائل سازمانی و محیطی آماده کنند. این امر منجر به وجود آمدن احساس های مختلف، فشار، تنش و استرس های کاری برای آنان می شود. لذا باید مدیریت منابع انسانی با توجه به فعالیتهای منابع انسانی و افزایش توانایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت شغلی کارکنان تلاش کنند. از آنجایی که در شرکتهای خدماتی نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان تلقی شده است و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کند. توجه به رفتار و عملکرد کارکنان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این پژوهش بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته شده است.نمونه ای 120 نفری از کارکنان شرکت بیمه ملت انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه بین توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان دارد.

 کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، رضایت شغلی

 

فهرست مطالب:

مقدمه:

 فصل اول

بخش اول

طرح تحقیق

 1-1-بیان مسئله................................................................................... 1

2-1: اهمیت تحقیق....................................................................................... 2

3-1: چارچوب نطری تحقیق.......................................................................... 2

 4-1: پرسش اصلی و فرعی............................................................................ 4

5-1-فرضیه های تحقیق........................................................................... 4

1-5-1: فرضیه اصلی....................................................................................... 4

2-5-2:فرضیه های فرعی.................................................................................. 4

  6-1: قلمرو تحقیق:................................................................................................ 5

1-6-: قلمرو زمانی........................................................................................................ 5

2-6-1:: قلمرو مکانی..................................................................................... 5

7-1: روش ها وابزار گردآوری اطلاعات............................................................................................. 5

 1-7-1: روش نمونه گیری............................................................................................................. 5

2-7-1: حجم نمونه....................................................................................................................... 5

3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................. 5

3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................. 6

8-1: شرح واژه های تحقیق............................................................................................................ 7

بخش دوم

10-1: معرفی شرکت..................................................................................................................... 8

1-11: ساختار سازمانی.................................................................................................................. 8

12-1: استراتژی شرکت.................................................................................................................. 9

13-1: زمینه های فعالیت شرکت.................................................................................................. 10

: فصل دوم.................................................................................................................................. 11

بخش اول

ادبیات تحقیق

1-2: مقدمه................................................................................................................................ 12

2-2: مفهوم توسعه منابع انسانی................................................................................................... 12

1-2-2: پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی................................................................................... 13

2-2-2: تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی............................................................................... 14

1-2-2-2: سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی............................................................... 15

2-2-2: مدل های توسعه منابع انسانی.......................................................................................... 16

1-2-2-2: مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی......................................................................... 26

2-2-2-2: مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی ................................................................................. 26

-2-2-2:توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیك..................................................................... 27

4-2-2-2: رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی.................................................................................. 27

1-4-2-2-2: توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز.............................................................................. 29

2-4-2-2-2: توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت........................................................................... 29 

3-4-2-2-2: توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیت ها....................................................................... 29

5-2-2-2: مدل I-A توسعه منابع انسانی............................................................................................... 29

1-5-2-2-2: هم آهنگ سازی........................................................................................................... 30

2-5-2-2-2: موفقیت....................................................................................................................... 30

3-5-2-2-2: انطباق....................................................................................................................... 30

6-2-2-2:  فلسفه توسعه منابع انسانی................................................................................................. 31

3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی.................................................................................................... 32

1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش................................................................................... 32

 2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی.......................................................................... 32

3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی.......................................................................................... 38

4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی..................................................................................... 38

5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها..................................................... 39

6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها................................................................... 39

7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان............................................................................ 40

2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان......................................................................................... 41

1-2-3-2: تعریف شایستگی......................................................................................................... 41

2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها........................................................................................ 42

3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان................................................................................................................. 42

4-2-3-2: الگوهای شایستگی................................................................................................................................................. 43

5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی............................................................................................... 43

3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان.................................................................................. 44

1-3-3-2: توسعه همکاری........................................................................................................... 45

2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم........................................................................................... 45

3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات......................................................................................... 44

4-3-2: توانمند سازی کارکنان.................................................................................................... 45

1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان...................................................................................... 46

2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی...................................................................................... 49

3=4=3=2:  رویکردهای توانمند سازی کارکنان............................................................................... 51

1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی ................................................................................. 51

2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی................................................................................... 51

4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان....................................................... 53

5-4-3-2: مزایای توانمند سازی............................................................................. 54

 4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان.............................................................. 54

1-4-2: رضایت شغلی........................................................................ 54

2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی............................................................................... 55

3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی ............................................................................ 57

1-3-4-2  الگوی سنتی ............................................................................... 58

2-3-4-2- الگوی روابط انسانی ......................................................................................... 58

3-3-4-2- الگوی منابع انسانی ................................................................................ 58

4-4-2: رویکرد انگیزش در رضایت شغلی........................................................................................ 58

1-4-4-2: تئوری های محتوایی انگیزش  .......................................................................................... 59

2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ ....................................................................................... 59

3-4-4-2:   تئوری سلسله ‏مراتب نیازهای مازلو ........................................................... 60

4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند ...................................................................................... 60

5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی ..................................................................................... 61

6-4-4-2: تئوری مك گریگور .................................................................. 61

7-4-4-2: تئوری های فرآیندی انگیزش  ..................................................................... 62

8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش ................................................................................ 62

9-4-4-2: تئوری تقویت ........................................................... 62

10-4-4-2: تئوری برابری ......................................................................... 62

5-4-2:  تئوری های معاصر ............................................................................ 63

1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری ................................................ 63

2-5-4-2 : تئوری اسناد ....................................................................................... 63

3-5-4-2 : - رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی ..................................................................... 64

6-4-2 : - عوامل سازمانی................................................................................... 64

1-6-4-2 حقوق و دستمزد ............................................................................. 64

2-6-4-2: ترفیعات .................................................................................... 66

3-6-4-2 : خط مشی‏های سازمانی  ...................................................... 66

7-4-2: عوامل محیطی........................................................................................................................66

1-7-4-2:  سبك سرپرستی ................................................................... 67

 2-7-4-2: گروه كاری .............................................................. 67

3-7-4-2: شرایط کاری  ...................................................................................................... 67

4-7-4-2: ماهیت کار ......................................................................................................... 68

8-4-2: عوامل فردی .................................................................................................................. 69

1-8-4-2-  کاربرد مهارت  ...................................................................................... 69

2-8-4-2- سابقه خدمت .................................................................................................. 69

3-8-4-2- سطح تحصیلات ......................................................................................................... 69

9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی .......................................................................... 69

1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی ....................................................................................... 69

2-9-4-2- افزایش بهره وری فرد ................................................................................................. 69

3-9-4-2- افزایش روحیه فرد ....................................................................................................... 69

4-9-4-2- تعهد سازمانی فرد .............................................................................................. 70

5-9-4-2-  تضمین سلامت فیزیكی و ذهنی فرد ............................................. 70

6-9-4-2-  افزایش رضایت از زندگی .......................................................................................... 70

7-9-4-2-  افزایش سرعت آموزش مهارت های جدید شغلی .................................................... 70

10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی:............................................................................ 70

1-10-4-2- تشویش ..................................................................................................... 70

2-10-4-2-  غیبت كاری ...................................................................................... 70

3-10-4-2-  تاخیر در كار ................................................................... 71

4-10-4-2-  ترك خدمت: .................................................................................................... 71

5-10-4-2- فعالیت اتحادیه ........................................................................................... 71

6-10-4-2- بازنشستگی زودرس ............................................ 71

بخش دوم

5-2: پیشینه تاریخی تحقیق............................................................................... 72

1-5-2: تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی .............................................. 73

2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمینه رضایت شغلی ....................................... 73

9-1- مروری بر مطالعات مربوط در خارج از ایران ................................................................ 74

9-2-  مروری بر مطالعات مربوط در داخل ایران ...................................................... 75

6-2:  جمع بندی ادبیات پژوهش........................................................................... 76

1-6-2: آموزش و رضایت شغلی .................................................................................. 76

2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد.......................................................... 77

 3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی ............................................................ 77

4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی............................................................................ 78

7-2:  نتیجه گیری از ادبیات تحقیق.............................................................................. 79

3-فصل سوم............................................................................................... 79

1-3: مقدمه........................................................................................................................ 80

2-3: روش تحقیق.......................................................................................... 80

3-3: روشهای گردآوری اطلاعات................................................................................ 81

4-3 : پرسشنامه................................................................................................. 81

1-4-3: مستندات پرسشنامه......................................................................................81

2-4-3 : روایی یا اعتبار ابزار سنجش .................................................................................. 83

3-4-3 : پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش........................................................ 83

4-4-3: اعتبار عاملی پرسشنامه..................................................................................... 85

5-3: جامعه آماری.............................................................................................. 85

1-5-3: روش نمونه گیری  ........................................................................... 86

2-5-3: حجم نمونه.......................................................................................... 86

6-3 : متغیر های تحقیق........................................................................................... 87

7-3: فرضیات پژوهش......................................................... 88

8-3 : روش  تجزیه و تحلیل داده ها........................................................... 88

4: فصل چهارم..................................................... 91

4-1 مقدمه......................................................................................... 91

2-4:   بررسی توصیفی مشاهدات ........................................................... 92

3-4: تحلیل اسنباطی یافته‌ها ............................................ 95

4-4: مدل معادلات ساختاری ....................................................................... 96

1-4-4: آزمون نرمال بودن مولفه های الگو ............................................... 97

5-4: اعتبار سنجی مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری ................... 98

6-4: تفسیر و تعبیر مدل ...............................................................................................................99

7-4: بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی ....................................................... 99

8-4: تحلیل فرضیه های تحقیق ...................................................................... 99

9-4: رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ............................................................. 100

5: فصل پنجم............................................................................................ 100

نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5: مقدمه ..................................................................... 101

2-5- بررسی نتایج پژوهش ...................................................... 102

3-5- بحث بر روی نتایج پژوهش .................................................................................... 103

4-5: پیشنهادهای تحقیق............................................................... 103

 5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ................................................................... 104

6-5- موانع ومحدودیتهای تحقیق ........................................................... 104

6: منابع و مأخذ

7: پیوست­ها و ضمائم

 

فهرست نمودارها

فصل اول

نمودار1-1 مدل مفهومی تحقیق ............................................................. 4

نمودار2-1 ساختار سازمانی شرکت بیمه ملت................................................... 9

فصل دوم

1-2 رویکرد های مختلف یه توسعه منابع انسانی ............................................................. 20

2-2 نمای تحلیلی توسعه منابع انسانی...................................................................................................23

 3-2-پیوند آموزش با توسع منابع انسانی .................................................................... 26

4-2 ابعاد توانمند سازی  ........................................................................ 43

5-2 مدل مفهومی تحقیق ................................................................. 70

فصل سوم

1-3 گویه های مربوط به پرسشنامه .................................................... 82

2-3 جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه.................................................... 83

4-3 حجم نمونه ...................................................... 86

 5-3 مدل مفهومی تحقیق .............................................. 87

فصل چهارم

1-4 جدول دموگرافیک پاسخ دهندگان ........................................................ 81

2-4 وضعیت گرافیکی پاسخ دهندگان ................................................................ 83

3-4 نتایج کلموگروف برای متغیرها ............................................................................... 86

4-4 مدل معادلات ساختاری .......................................................................... 89

5-4 مدل شاخص برازش .................................................................. 90

 6-4 نتایج تحلیل عاملی ....................................................... 92

7-4 ضرایب همبستگی پیرسون ........................................ 95

8-4 ضرایب مسیر ...................................................................................................................... 95

فصل پنجم

1-5- مدل مفهومی تحقیق   100