توضیحات کامل :

    کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکورسال 95 HSEتوضیحات محصول :به همراه تست ها  و پاسخ  تشریحی 

  

 

تعریف

وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد. مانند گردو غبار،فیومها، گاز، میست، بو ، دود و بخارات با ویژگیها و کمیـتهـا و

 

زمان ماندی که برای انسان یاحیوان و اموال مضر باشد و به طور کلی مخل استفاده از زندگی و اموال گردد.

 

نکات مهم:

 

- تاکید این تعریف روی هوای آزاد است و شامل محیطهای بسته (کار) نمیباشد.

 

آلودگی میتواند به چند صورت باشد:

 

 .INDOOR AIR POLLUTION

 

 .OCCUPATIONAL A.P

 

 .PERSONAL exposure. A.P

 

- آلودگی هوا ممکن است توسط یک گاز آلاینده یا ذرات آلاینده یا ترکیب آنها بوجود آید.

 

- غلظت یا کمیت مواد نقش اساسی در اثرات آلودگی هوا دارد.

 

- زمان تماس یا پایداری یک میزان – غلظت معینی از آلاینده نیز نقش اساسی در اثرات آلودگی هوا دارد.

 

- اثرات آلودگی ممکن است بر موجودات زنده، اشیاء بیجان و مشخصات زیبایی شناختی یک منطقه باشد.

 

واحدهای بیان غلظت آلایندههای هوا:

 

یکی از واحدهایی که استفاده میشود واحدهای حجم به حجم است مانند PPM-PPB-PPT

 

در هوا واحدهای حجم به حجم و در آب وزن به وزن مطرح است (چون دردماهای مختلف حجم آب تغییر میکند).

 

برای بیان حجمی یک ترکیب در هوا PPM واحد مناسبی است.

 

1PPM یعنی یک حجم از گاز آلاینده در یک میلیون حجم از هوا.

 

 

 

 1PPM = ________________

 

 

 

روش دوم : براساس واحدهای وزن به حجم است مانند mg / m

 

3

 

g / m یا 3

 

 m

Pdfنوع فایل:

  سایز: 2.52mb

 تعداد صفحه:153