توضیحات کامل :

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

 

یكی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند كه جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌كه قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از تركیب اسپرم مرد و تخمك زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.

این حادثه مانند دیگر ره‌آوردهای علمی مسائل حقوقی خاصی را بر می‌انگیزد كه طرح آن مستلزم بررسی‌های اخلاقی، فقهی و پزشكی خاصی است. از آن جهت كه اداره و تنظیم این پدیده‌ها به وسیله مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است. دانش حقوق ناگزیر است پا به پای این مسایل پیش رود در این مقاله ما به مقوله سقط جنین، جنین آزمایشگاهی در دورانی كه در لوله‌های آزمایشگاهی برای چندین روز یا هفته كه این زمان در آینده‌ای بسیار نزدیك تا آخرین مرحله‌ی تكامل جنینی می‌رسد می‌پردازیم.

در این تحقیق ما به بررسی موافقان و مخالفان وجود سقط چنین در دوران جنینی در لوله‌های آزمایشگاهی می‌پردازیم.

 كلید واژگان:

جنین- سقط جنین- جنین آزمایشگاهی- تلقیح مصنوعی- تئوری تقدس حیات- جنین حمایتی- جنین غیر حمایتی.

 
 
 

فهرست مطالب

 چکیده مطالب.............................................................................................................................2

مقدمه..........................................................................................................................................3

کلیات.........................................................................................................................................4

طرح مسئله..................................................................................................................................5

اهداف تحقیق.............................................................................................................................5

فصل اول

            1- جنین........................................................................................................................5

2-سقط جنین................................................................................................................6

                        تعریف فقهی سقط جنین...................................................................................6

تعریف حقوقی سقط جنین................................................................................6

                        تعریف سقط جنین از نظر پزشکی.....................................................................7

                        تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن.........................................................7

فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی

                        1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی.............................................................8

                        2. ملاک های اخلاقی.....................................................................................10

                                    الف- تئوری حق حیات.....................................................................10

                                    ب- تئوری تقدس حیات...................................................................11

فصل سوم

            مخالفین این عمل و معایب این نظر.............................................................................12

            پاسخ موافقان ............................................................................................................13

            بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی................................14

            نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده.....................................................15

فصل چهارم

            نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................................15

منابع و ماخذ...........................................................................................................................18

ضمایم...................................................................................................................................20