توضیحات کامل :

فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

 

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌كند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام كافی است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر كه اجرای تعهد را غیر ممكن می‌سازد.

 

فهرست مطالب:

1- پلان.............................................................

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی........................................................

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل....................................................

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........................................................................

5- اثر دخالت قوه قاهره....................................................................................

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟.................................

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی).............................................

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.................................................

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت.......................................................

10- رفتار حناف حسن نیا................................................................................

11- دگرگونی طبیعت تعهد..............................................................................

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)....................................................................

13- علت خارجی.............................................................................................

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی...................................................

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده.............................................................

16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است..........................................................................................

17- اسباب معافیت از جبران خسارت..............................................................

18- تقصیر متضزر............................................................................................

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت............................

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی......................................

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب.......................................................

ب) اعتصاب .....................................................................................................

ج) منع قانونی...................................................................................................

22- فهرست منابع ...........................................................................................