توضیحات کامل :

بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

 

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول- كلیات

مقدمه.................................................................... 2

بیان مسأله.............................................................. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................... 8

اهداف تحقیق................................................................ 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یكم- خانواده..................................................... 12

تعریف خانواده....................................................... 14

اهمیت خانواده.................................................. 16

گفتار دوم - آسیبهای خانواده........................................ 19

اختلاف خانوادگی........................................................ 22

خشونت خانوادگی...................................................... 24

تجاوز جنسی علیه زنان................................................. 26

تجاوز جنسی علیه كودكان...................................... 29

فقر و انحرافات اجتماعی............................................... 30

طلاق و انحراف...................................................... 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان.................................................. 42

بزهكاری یكی از افراد خانواده........................................ 44

گفتار سوم- روسپیگری............................................... 46

تعریف فحشا و روسپیگری.......................................................... 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی............................ 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران.................................. 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57

گفتار چهارم- مبانی نظری ....................................... 61

مقدمه.................................................................... 61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی......................................................... 63

نظریه كنترل................................................................... 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی............................................... 64

ساترلند و پیوند افتراقی................................................... 68

نی و نظریه روابط خانوادگی................................................ 72

تئوری کنترل متعادل ........................................................... 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی........................................ 77

ثورن بری و نظریه تكاملی............................................ 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا................................... 84

نظریه دین و مذهب............................................... 85

تئوری امیل دوركیم......................................... 87

نظریه ماركس ...................................................... 88

ب) تئوریهای روانشناسی.............................. 89

تئوری سالیوان................................................................. 89

تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز............................. 90

روان‌شناسی فانون (Fanon).................................................. 90

نظریه درماندگی آموخته شده............................. 91

چارچوب نظری تحقیق ...................................................................... 92

مدل نظری تحقیق....................................................... 94

مروری بر تحقیقات............................................................ 95

فرضیه های پژوهش .................................................... 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه................................................................................... 106

روش تحقیق...................................................................... 107

روش جمع‌آوری اطلاعات.................................................. 108

جامعه آماری....................................................................... 109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه........................................... 110

تعریف مفاهیم تحقیق.......................................................... 111

سطح سنجش متغیرها......................................................... 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری........................................... 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی............................. 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات.............................. 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی.............................. 143

5-2- نتایج تبیینی............................................ 145

بحث و نتیجه گیری.......................................... 162

پیشنهادات...........................................................167

محدودیت های پژوهش.................................. 169

منابع و ماخذ ........................................... 170

پیوست

پرسشنامه