توضیحات کامل :

کشت خاکهای هیدروپونیک

این محصول در قالب فایل word و در 128 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست:

مقدمه

تکثیر گیاهان به روش آبکشت

-             کاشت بذر

-             کاشت در جعبه تکثیر

-             کاشت بذر در بستر خنثی

-             کاشت بذر در محیط مایع

-             تکثیر غیربذری

-             عناصر غذایی

-             ترکیب عناصر در گیاهان

-             عناصر پرمصرف

-             عناصر کم مصرف

-             عناصر غیرضروری

-             نکات مهم در ملایم کمبود در عناصر غذایی

-             روابط متقابل عناصر غذایی

-             کودهای مخلوط

-             pH

-             عناصر غذایی پویا و غیرپویا

-             غلظت عناصر غذایی و عملکرد

-             آماده سازی محلولهای غذایی

-             تغذیه از طری برگ

-             تجزیه محلولهای غذایی

-             روش کشت

-             نکات عمده

-             محیط های نگهدارنده

-             کشت در ماسه – سیستم باز

-             کشت در ریگ سیستم بسته

-             آب

-             پدیده اسمز

-             تعرق

-             آبیاری

-             محیط ریشه

-             نقش ریشه ها

-             روابط جذب عناصر غذایی

-             اثرات رشد گیاهان و آزمون های گیاهی

-             کارایی فتوسنتز

-             کنترل بیماریها

-             کاشت و مدیریت آن

-             گیاهان سازش پذیر با کشت بدون خاک

-             سیستم های متفاوت کشت هیدروپویک

-             سیستم های بدون سوبسترا

-             سیستم های همراه سوبسترا

تعاریف کشت گیاهان بیرون از خاک