توضیحات کامل :

دفاع مشروع[1] یكی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یك قاعده حقوقی و نیز به عنوان یك اصل كلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته كه دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار كامل داشتند یعنی هر وقت كه تشخیص می‌دادند منافع آنها كاربرد زور را توجیه می‌كند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

فهرست مطالب

تعریف دفاع مشروع.

فلسفه مشروعیت دفاع.

1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی..

2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی..

3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.

شرایط مشروعیت دفاع.

1 . تجاوز و فعلیت آن..

2 . ضرورت انجام دفاع مشروع

3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز.

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل..

دامنه و گسترة دفاع مشروع.

فهرست منابع و مآخذ.