توضیحات کامل :

تحقیق با عنوان مدیریت فناوری و انواع روشهای اكتساب آن

این فایل شامل تحقیقی در زمینه مدیریت فناوری و انواع روشهای اكتساب آن بوده و شامل بخشهای مقدمه و راهبرد های اكتساب فناوری می شود